Captura

Certificats d’anglès dels nivells intermedi, avançat i C1 de les EOI

Convocatòria extraordinària El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents: • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR Termini: del 27 de novembre (a partir de les 9 h) a l’1 de desembre de 2017 Informació  sol·licitud, requisits,  documentació  i taxes a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/

Deixa el teu comentari