Archive for abril, 2020

Els certificats de delictes de naturalesa sexual (DNS)

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador,  professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol )

QUI  EL POT SOL·LICITAR:
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
És un tràmit gratuït.

COM ES POT SOL·LICITAR?
La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud. La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos , de forma ràpida i senzilla.

-PER MITJANS ELECTRÒNICS ( DNI O CERTIFICAT DIGITAL)

• DNI electrònic: caldrà disposar d’un lector (teclat, USB) i tenir el codi PIN activat
• Certificat digital:  Si es té certificat digital , no serà necessari cap lector  però si  tenir la contrasenya activada

Més informació sobre aquest tràmit al  Torelló Jove,  tel. 646 55 31 77l   i  torellojove@ajtorello.cat
**Durant el confinament la sol·licitud, si no es disposa de DNI electrònic ni de certificat digital, es podrà fer demanant la Cl@ve Pin o la Cl@ve permanent.
c/ Enric Prat de la Riba, 17  -08570 Torelló-  tel. 93 859 42 72    torellojove@ajtorello.cat