Formació

estudiar a Catalunya

Formació professional (grau mitjà)

Segona fase d’admissió en què només poden participar les persones sol·licitants que han fet la preinscripció en el primer període i que no han obtingut plaça.  Les vacants es publiquen el 2 de setembre en la web d’educació i en els centres.
Calendari segona fase admissió
o Ampliació de sol·licituds: 3 i 4 de setembre de 2019
o Llista d’admesos: 6 de setembre de 2019
o Període de matrícula: 9 i 10 de setembre de 2019

Informació:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/segona-fase-ad/

 

1057992_51982010

Preinscripció Universitària, convocatòria juny 2019

•Publicació 2a assignació de places , 24 de juliol
•Tràmit “Continuar en el procés de reassignació  de places”  del 24 al 30 de juliol (tots dos  inclosos)

 

exper

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907

Matrícula clicles formatius de grau mitjà i superior.

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU MIJTÀ DE FP i ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària) del 9 al 15 de juliol de 2019

MATRÍCULA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FP i ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2019
PAU. Convocatòria extraordinària de setembre 2019. Matrícula de la prova
Del 9 al 24 de juliol  al portal www.universitats.gencat.cat

 

PAP. Prova d’Aptitud Personal per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària 2019

Els i les estudiants que volen accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades del sistema universitari català han de fer la prova d’aptitud personal coneguda com a PAP.
Hi ha dues convocatòries l’any: una d’ordinària i una d’extraordinària que es farà el dia 19 de juliol de 2019. La matrícula per aquesta s’ha de fer del 9 al 15 de juliol al portal d’accés a la universitat .  Més informació a:

http://universitats.gencat.cat/ca/inici

 

 

 

Captura

Horari mes de juliol Torelló Jove

Captura

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FP I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos.

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres (en cap cas s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper)
- Sol·licitud electrònica: amb identificador digital del sol·licitant (alumnes majors d’edat o que compleixin els 18 anys l’any 2019. I si es menor el del pare o la mare) més l’identificador de l’alumne  (RALC).
La sol·licitud queda presentada al registre d’entrada a tots els efectes i ja no cal presentar cap altre document identificador*.

- Sol·licitud amb suport informàtic: cal emplenar el formulari, enviar les dades, imprimir i signar el resguard i presentar-lo al centre demanat en primer lloc
*Només caldrà presentar documentació acreditativa al centre escollit en primera preferència en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats.

Vine al Torelló Jove i t’ajudarem a fer la sol·licitud.

fami

Orientació acadèmica i professional per a famílies

Mes de maig, comencen les preinscripcions de batxillerat i cicles formatius de FP i Arts Plàstiques i Disseny.
Per ajudar als vostres fills i filles a fer la tria.

EL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL requisit legal per treballar amb menors d’edat

 

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)

Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove