Formació

Captura

Ingrés i accés a cossos docents

D’acord amb les ofertes d’ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d’Educació fa públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/

Captura

Convocatòria proves per a l’obtenció dels certificats B1, B2 i C1 de diversos idiomes

Proves per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de diversos idiomes. Convocatòria ordinària
Proves per obtenir els certificats dels nivells i els idiomes següents:
• Certificat de nivell intermedi B1 d’alemany, anglès, àrab, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
• Certificat de nivell intermedi B2 d’alemany, anglès, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
• Certificat de nivell avançat C1 d’anglès, alemany, francès i italià
La inscripció dona dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.
Termini d’inscripció: del 2 al 6 de març de 2020

*Mes informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7708-proves-idiomes-EOI

 

català

Convocatòria proves per a l’obtenció dels certificats de català

 

Les proves, de caràcter anual, es convoquen per obtenir els certificats de llengua catalana en cinc nivells: nivell bàsic (A2), nivell elemental (B1), nivell intermedi (B2), nivell de suficiència (C1) i nivell superior (C2).
El termini per presentar les sol·licituds comença el 27 de gener i acabarà el 12 de febrer.
* Més informació de les proves a: https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/resolucio-dogc-certificats-catala-2020

 

Captura

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària
- Matrícula PAP convocatòria ordinària:  del 18 de febrer al 2 de març de 2020
- Dia Prova: 25 d’abril de 2020

- Matrícula PAP convocatòria extraordinària:  del 26 de juny a l’1 de juliol de 2020
- Dia Prova: 16 de juliol  de 2020
La matrícula s’ha de formalitzar al portal d’accés a la universitat http://universitats.gencat.cat/

Captura

Prova accés per a més grans de 25 anys

Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.
La matrícula per la prova per a més grans de 25 anys es farà del 4 al 13 de febrer de 2020 i s’ha de formalitzar al portal http://universitats.gencat.cat/

Captura

Avaluació i acreditació de competències professionals en l’àmbit de les emergències sanitàries

 

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en alguna de les dues qualificacions que es convoquen: SAN025_2 Trasllat sanitari i SAN122_2 Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes.

L’assignació de places del procés obert es farà, en primer lloc, pel nombre d’unitats de competències superades de la mateixa qualificació professional que presenti el candidat, i després per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d’entrada.

El termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, segona fase és del  7 al 28 de gener de 2020

*Més informació al portal web  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201912

 

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907

1057992_51982010

El certificat de delictes de naturalesa sexual, requisit legal per treballar amb menors d’edat

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)
•  Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove